Oss

Hvem
I media
Vi takker
Nettverk
Vedtekter

Oss

Vedtekter vedtatt av styret 25. september, 2015

§ 1. Organisasjon

 1. Errors Party (EP) er en interkommunal frivillig organisasjon, startet av dataklubben Errors i 1994.

§ 2. Formål

 1. Formålet for EP er å være en samlingsplass for datainteressert ungdom i Nordhordland, ved å tilby et forum på internett og ved å arrangere jevnlige samlinger.

§ 3. Medlemskap

 1. Medlemskap i EP er åpent for alle som er interessert i å delta på våre arrangement.
 2. EP forbeholder seg retten til å utestenge enkeltpersoner for en gitt tid, uten å måtte fremlegge dokumentasjon på begrunnelse.
 3. Medlemskontingent inngår i inngangsbillettprisen. Medlemmer som har betalt inngang for gjeldende år, regnes som betalende medlemmer for det året. Inngangsprisen justeres ikke, selv om medlemmer deltar på begge våre Party, da summen i slike tilfeller går til å dekke løpende utgifter, som lokaler, infrastruktur (utstyr, strøm, kommunikasjon), osv. Ved romjulsparty kan deltagere velge om de vil betale kontingent for innestående år, samt påfølgende år.

§ 4. Årsmøte

 1. Det skal holdes ett årsmøte per år. Dette møtet skal fortrinnsvis holdes på årets siste samling. Styremøte kan evt. holdes i forkant dersom det er klart at flere av styrets medlemmer er forhindret i å møte på siste samling.
 2. Alle medlemmer i EP har stemmerett på årsmøtet.
 3. Kandidater til styret nomineres av et styremedlem, eller av et medlem med støtte fra minst to andre medlemmer.

§ 5. Styret

 1. Styret består av 5-13 medlemmer, som er valgt av årsmøtet.
 2. Det velges en styreleder, en økonomiansvarlig, og 3-11 andre styremedlemmer som kan ha fastsatte oppgaver. Valgte styremedlemmer kan også velges som vara til leder, økonomi, og eventuelle andre verv.
 3. Styret må avholde minst ett møte i året.
 4. Styret er kun vedtaksdyktig når 1/2 av styrets medlemmer er tilstede. Hele styret skal ha innkalling rimelig tid i forveien.
 5. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har fullmakt til å signere på vegne av EP.

§ 6. Samlinger

 1. EP skal i utgangspunktet avholde samling 3 ganger pr år - Påske, sommer, og jul.
 2. EP skal da stille tilfredsstillende lokaler, med tilstrekkelig strøm og nettverksutstyr for forventet antall deltagere.
 3. EP skal legge tilrette for at medlemmene kan arrangere kurs og konkurranser på samlingene dersom det ikke kommer i konflikt med EP aktiviteter.

§ 7. Internett

 1. EP skal drive internettsider med et åpent forum for medlemmer og andre, og jobbe for at dette skal forbli den sentrale ressursen for vår type virksomhet i Hordaland.

§ 8. Økonomi

 1. Medlemmer mottar ingen økonomisk kompensasjon for innsats i EP.
 2. EPs budsjett dekker i utgangspunktet kun utgifter til lokaler, infrastruktur (utstyr, strøm, kommunikasjon), og eventuelle reiseutgifter.
 3. Hoved-inntektene til EP skal være deltakeravgift. Andre inntekter kan være offentlig støtte, sponsorer, salg av overflødig utstyr og utleie av utstyr.
 4. EP skal ha en bankkonto som disponeres av to av styrets medlemmer.

§ 9. Vedtektsendringer

 1. Endringer av vedtektene skal avgjøres med rent flertall i styret.
 2. Vedteksendringer kan kun gjøres når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede.

§ 10. Oppløsning

 1. Oppløsning kan vedtas av Årsmøtet med 4/5 flertall etter forslag fra styret med minst 60 dagers varsel. Oppløsningsforslag skal annonseres på EPs mailinglister for medlemmer.
 2. Før EP kan oppløses, må Årsmøtet vedta hvem EPs midler skal overføres til. EPs midler kan kun overdras til en frivillig organisasjon som Årsmøtet bestemmer. Organisasjoner med samme eller lignende formål som EP skal prioriteres.